Glossari per a traductors de programes

Traduccions recomanades per a paraules angleses comunes en el vocabulari informàtic. Sempre que hi haja més d'una possibilitat escollim la primera de la llista que millor s'ajuste al significat.

Anglés Cat. Valencià
about prep. sobre
addon, add-on subs. complement
allocate v. assignar
allocation subs. assignació
antialias subs. suavisat, allisat
antialias v. suavisar, allisar
argument subs. paràmetro
attach v. adjuntar*
attachment subs. adjunció
background color subs. color secundari (gimp)
backwards adv. a recules
bind v. enllaçar
binding v. enllaç
bitmap subs. mapa de bits
blur v. desenfocar
blurring subs. desenfocament
box subs. caixa, casella
browse v. examinar, explorar
browser subs. navegador (web), explorador
build subs. binari
build v. construir, crear
bump map subs. mapa de relleu
cache subs. caché*
cancel v. cancelar
caret browsing subs. modo cursor
check v. revisar, comprovar
check for v. buscar
checkbox subs. casella
clear v. netejar, borrar
click v. pulsar
clickable adj. pulsable
crash subs. erro fatal
data subs. senya, senyes
default adj. predeterminat
delete v. borrar, suprimir
detail subs. detall
details subs. informació, senyes
dialog subs. diàlec
done adj. completat
drop shadow subs. ombra proyectada
dump v. bolcar
dump subs. bolcat
embed v. incrustar
emboss v. repujar
erase v. borrar
expire v. véncer
expired adj. vençut
feedback subs. observacions
find v. trobar
find again v. trobar més
flash subs. flash*
font subs. tipografia
footer subs. peu de pàgina
foreground color subs. color primari (gimp)
frame subs. quadro
fuzzy subs. borrós, difús
get online v. conectar
glow subs. resplandor, lluentor, fulgor
go back v. tornar
gradient subs. gradient
grow v. expandir
hardware subs. hardware*
header subs. encapçalat
heading subs. encapçalat
highlight subs. reflex, punt lluminós
host subs. servidor
inline subs. en llínea (objecte/element)
interface subs. interfaç*
jagged adj. dentat
keyboard shortcut subs. atall de teclat
keyword subs. paraula clau
language subs. idioma
layer subs. capa
layout subs. disposició, disposició de pantalla
lens flare subs. reflex de la lent
library subs. biblioteca
load v. carregar, llegir
location subs. emplaçament, posició
log subs. registre
log v. registrar
log in, log on v. iniciar sessió
log out v. tancar sessió
logo subs. logotip*
map v. assignar, proyectar
mapping subs. assignació, proyecció
media subs. mèdia*
move down v. baixar
move up v. alçar, aüçar
nickname subs. malnom (nom curt)
noise subs. soroll
offset subs. compensació, desplaçament
offset v. compensar, desplaçar
ok subs. acceptar
online adj. conectat, en llínea
overlay subs. làmina, revestiment
override v. invalidar
padding subs. farcit
pane subs. panel
parse v. analisar (sintàcticament)
patch subs. pedaç
patch v. apedaçar
path subs. ruta, camí (gimp)
peer subs. l'atre, l'igual, la parella
pixel subs. píxel*
plain text subs. text senzill
plug-in, plug in subs. plúgin*
preview subs. vista, vista prèvia, vista preliminar
preview v. previsualisar
print preview subs. vista d'impressió
rate subs. taxa, valoració, puntuació
rate v. valorar, puntuar
remove v. llevar
reply v. respondre
resume v. reprendre
scan v. escanejar, explorar
scan subs. exploració
script subs. seqüència (de comandaments)
search v. buscar
set v. posar, ajustar, establir, definir
settings subs. ajusts
shade subs. tonalitat
sharp adj. (image) nítit, clar
sharpen v. (image) enfocar, aclarir
shortcut subs. accés directe
shrink v. encollir
sidebar subs. barra lateral
site subs. servidor, web
slot subs. ranura*
smiley subs. emoticon*
software subs. software*
standalone adj. independent, autònom
stream v. canalisar
stream subs. fluix
stretch v. ampliar, estendre
stylesheet subs. fulla d'estils
succesfully adv. correctament, satisfactòriament
summary subs. resum, sumari
swap v. canviar, intercanviar
tab subs. pestanya
threshold subs. llindar
tile v. segmentar
tile subs. segment
token subs. senyal
troubleshooting s. solució de problemes
twist v. distorsionar, girar
web page subs. pàgina web
website subs. web
width subs. amplària
window subs. finestra
wizard subs. assistent
wrap v. engalzar
zoom subs. zoom*
zoom in v. acostar
zoom out v. alluntar

* Paraules que no arreplega actualment el diccionari de la RACV.

llengua/glossaris/index.txt · Última modificació el: 2011/07/23 21:45 per berarma
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0