Diccionari en llínea des del navegador

Esta web té un diccionari de valencià que se pot instalar en els navegadors Firefox i Internet Explorer 7. Vaig a explicar com s'utilisaria en Firefox, per a Internet Explorer 7 no és massa diferent.

Mentres estàs visitant esta web en Firefox, fixa't en el cantó dret superior de la finestra. Voràs un chicotet buscador, que té un botó d'un to blavós. Al pulsar-lo t'apareixerà una cosa com açò:

Pulsa en l'opció que he senyalat en una flecha roja per a afegir el diccionari de valencià als que ya tens. Com pots vore en l'image, yo ya el tinc instalat.

Ya està, pots començar ya a utilisar-lo. Tria el diccionari de valencià d'entre totes les opcions que tindràs, i ya pots teclejar qualsevol paraula i pulsar la tecla “Enter” o en la lupa. Mira com seria buscar la paraula “fàcil” en el diccionari:

No és l'única opció. Mentres navegues per internet pots trobar una paraula que vullgues buscar en el diccionari. Fes una pulsació doble sobre la paraula per a seleccionar-la, a continuació pulsa el botó dret i voràs l'opció de buscar-la en el diccionari, aixina:

Estes són les noves opcions que tens per a utilisar el diccionari en Firefox.

descarregues/mozsearch/index.txt · Última modificació el: 2008/01/28 00:39 per berarma
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0